Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

BA CÔNG KHAI  (3 bài)

DANH SACH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2012-2015

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MN 13 THÁNG 3 1. TRẦN THỊ MAI HÀ Sinh Năm 1986, Chủ Tịch CĐCS * Nhiệm Kỳ 2012 - 2015 2. NGUYỄN NGỌC THANH TÂM Sinh Năm 1987, P.Chủ Tịch CĐCS * Nhiệm Kỳ 2012 - 2015 3. NGUYỄN THỊ MỘNG THƯỜNG Sinh Năm 1979, P.Chủ Tịch CĐCS * Nhiệm Kỳ 2012 - 2015 4. ĐÀO THỊ HUẾ Sinh Năm 1978, Nữ công CĐCS * Nhiệm Kỳ 2012 - 2015 5. LÊ THỤY NGÂN TÂM Sinh Năm 1987, Thủ quỷ CĐCS *...CÁC BỘ PHẬN  (5 bài)

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG 13 THÁNG 3

1. NGUYỄN THỊ KIM LƯỢNG Sinh Năm 1981, Ngày vào Đảng 29/5/2013 2. ĐÀO THỊ HUẾ Sinh Năm 1978, Ngày vào Đảng 29/5/2013 3. NGUYỄN THÚY HẰNG Sinh Năm 1986, Ngày vào Đảng 08/07/2013...

VĂN BẢN NGÀNH  (25 bài)

BÀI GIẢNG  (7 bài)

GIÁO ÁN  (11 bài)

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG NT

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG NĂM 2013- 2014 KHỐI NHÀ TRẺ STT TÊN GV LỚP THÁNG 09 THÁNG10 THÁNG 11 THÁNG12 THÁNG01 THÁNG 02 THẢNG 03 THÁNG 04 THÁNG 05 1 HOÀNG HƯƠNG 1A LAU MẶT TH NBTN THƠ NBPB HĐNT KC HĐVC VĐ 2...

SKKN  (12 bài)


TƯ LIỆU  (96 bài)

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MN 13 THÁNG 3

1. TRẦN THỊ MAI HÀ Sinh Năm 1986, Chủ Tịch CĐCS * Nhiệm Kỳ 2012 - 2015 2. NGUYỄN NGỌC THANH TÂM Sinh Năm 1987, P.Chủ Tịch CĐCS * Nhiệm Kỳ 2012 - 2015 3. NGUYỄN THỊ MỘNG THƯỜNG Sinh Năm 1979, P.Chủ Tịch CĐCS * Nhiệm Kỳ 2012 - 2015 4. ĐÀO THỊ HUẾ Sinh Năm 1978, Nữ công CĐCS * Nhiệm Kỳ 2012 - 2015 5. LÊ THỤY NGÂN TÂM Sinh Năm 1987, Thủ quỷ CĐCS * Nhiệm kỳ 2012 - 2015. 6. NGUYỄN THỊ HƯƠNG Sinh Năm...